Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Candlestore dostępny pod adresem internetowym www.candlestore.pl
prowadzony jest przez    

MK Małgorzata Klein ul. Sobieskiego 45 83-110 Tczew 

NIP: 593-22-77-412

Regon 192586531

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego
oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – MK Spółka z o.o. Sp. K, 83-110 Tczew, ul. Pomorska 1, NIP: 5932622234, KRS 0000798918
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.candlestore.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
  w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
  możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
  produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do
  cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres
  Sprzedawcy: Słowackiego 2, 80-257 Gdańsk
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: gdansk@candlestore.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 666 196 666
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą
  adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne
są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i
  przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
  zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
  techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
  Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia wolizwiązania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Klient ma możliwość założenia konta w Sklepie. Należy w
  tym celu wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących
  danych. Imię i nazwisko, nazwa firmy (w przypadku klienta B2B), adres, NIP,
  adres e-mail, nr telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie
  loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania
  przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto
  poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia
należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a
  następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia
  Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez
  rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
  Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj
  przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne
  niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk
  “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
  wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w
  zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
  zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy
lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem siedziby firmy.
 3. Wysyłka InPost- paczkomaty.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze osobistym
 2. Płatność za pobraniem
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatności elektroniczne Dotpay.
 5. Płatności PayPal

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
  następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
  zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
  potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do
  realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
  następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
  e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
  Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
  płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
  terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym
  razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki,
  Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3
  dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór
  osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego
  opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez
  Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
  dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. W przypadku wyboru przez
Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez
Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru
Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
  wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
  Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
  Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
  wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy
  podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
  którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
  zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
  także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten
  nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
  Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na
charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą,
informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w
opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
  w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
  szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
  usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
  prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
  rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
  wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
  dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
  innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
  których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
  od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
  lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
  wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane
  na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje ograniczona do okresu 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia Kupującemu przesyłki.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu w postaci faktury VAT. Reklamacji podlega jedynie wada produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca w pierwszej kolejności naprawia wadliwą rzecz. W przypadku ciągłego występowania wady Sprzedawca następnie wymienia rzecz na nową. Dopiero po naprawie rzeczy, a dalej wymianie na nową Klienta ma prawo żądać zwrotu środków pieniężnych.
 3. Klient zobowiązany jest do użytkowania produktów w sposób zgodny z zasadami użytkowania przedstawionymi na stronie internetowej sklepu. W przypadku użytkowania produktu w sposób sprzeczny z zasadami użytkowania przedstawionymi na stronie internetowej, Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji, jeśli przyczyną powstania wady mogło być złe użytkowanie produktu.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta reklamacji i udostępnienia Sprzedawcy Produktu celem sprawdzenia zasadności reklamacji.
 5. Klient zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia opakowania bądź produktu, a także w przypadku braków ilościowych, Klient zobowiązany jest do spisania w obecności przewoźnika protokołu, w którym wskazane zostaną wszelkie wady produktu. Poprawnie spisany protokół jest podstawą reklamacji produktu. Po spisaniu protokołu Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o problemie. Brak wywiązania się z przedmiotowego obowiązku może być podstawą odmowy uznania reklamacji.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z 
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
  polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15
  grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
  rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
  pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
  pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
  pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy
  Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
  lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
  obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep
internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym
celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.