Produkt dodany do koszyka.

Ilość
Razem

Masz 0 produktów w koszyku. Masz jeden produkt w koszyku.

Produkty razem
Wysyłka To be determined
Łącznie
Kontynuuj zakupy Realizuj

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.candlestore.pl prowadzony jest przez GREEN TAB Adam Marczak, z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 2, NIP: 586-207-81-32, REGON: 192471147, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową: www.candlestore.pl
 3. Definicje:
 • Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.candlestore.pl,
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Sprzedawca – www.candlestore.pl prowadzony jest przez GREEN TAB Adam Marczak, z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 2, NIP: 586-207-81-32, REGON: 192471147, arejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, stworzony w celu utworzenie Konta,
 • Konto – cechuje się indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego. Jest to zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, gromadzą się w nim dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 • Formularz zamówienia –umożliwia Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 • Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 • Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 • Promocja – ściśle określony w czasie, rabat cenowy, na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,
 • Dowód zakupu – paragon, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
 • Kupon – stały kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Kupującego do jego realizacji w sklepie internetowym …………………….. 
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z asortymentem, promocjami, rabatami dostępnymi w sklepie internetowym,
 • DotPay– operator elektronicznych płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat za pośrednictwem sieci Internet. Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255. Spółka posiada także zgodę Komisji Nadzoru Finansowego nr IP14/2013 na działania w charakterze Instytucji Płatniczej.

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umożliwiają:

 • prowadzenie Konta w sklepie internetowym,
 • zawarcie umowy sprzedaży,
 • wypełnienie formularza zamówienia,
 • prowadzenie Newslettera.
 1. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest równoznaczne
 2. z zaakceptowaniem Regulaminu przez Kupującego. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Wypowiedzenie umowy można zrealizować poprzez usunięcie konta w sklepie internetowym. Można to również wykonać poprzez wysłanie rezygnacji na adres sklepu internetowego. 
 3. W sklepie internetowym mogą być organizowane promocje oraz rabaty na wybrane produkty z asortymentu sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca. Informacja ta jest ogólnodostępna opublikowana w sklepie internetowym.
 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego powinno odbywać się zgodnie z panującym prawem, zasadami społecznymi oraz wzajemnym poszanowaniem. Zgodnie z ochroną własności intelektualnych innych osób.
 2. Sklep prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienie można zrealizować poprzez:
 • założenie Konta,
 • wypełnienie formularza zamówienia, 
 • złożenie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
 1. Cały asortyment produktowy w sklepie jest nowy, wolny od wad oraz zgodny ze standardami oraz wymogami.
 2. Zamówienie można dokonywać przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę, natomiast zamówienia realizowane drogą telefoniczną oraz mailową od poniedziałku do soboty od 10.00 do 18.00
 3. Aby zrealizować zamówienie należy:
 • wypełnić formularz rejestracji,
 • założyć konto,
 • dodać produkty do koszyka,
 • wypełnić formularz zamówienia,
 • przesłać formularz do sklepu internetowego.
 1. Aby zrealizować zamówienie drogą telefoniczną lub mailową należy skontaktować się ze sklepem internetowym na wskazany adres: info@candlestore.pl
 2. Zamówienia składane po godzinie 16:00 będą realizowane kolejnego dnia roboczego. 
 3. Potwierdzenia realizacji zamówienia są wysyłane drogą elektroniczną.
 4. Termin zawarcia umowy sprzedaży określa się z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej drogą mailową.
 5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. 
 6. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” , kupujący jest zobowiązany odebrać przesyłkę, brak informacji z rezygnacji jest niezgodny z regulaminem. Kupujący zostanie obciążony poniesionymi kosztami przez Sprzedawcę. 
 7. Kupujący ma prawo nie odebrać przesyłki w przypadku gdy należność jest niezgodna z umową sprzedaży lub gdy po otwarciu w obecności kuriera produkt będzie uszkodzony w wyniku transportu. 
 8. Czas realizacji zamówienia (od momentu skompletowania aż do wysyłki) wynosi 2 dni robocze. Czas realizacji nie uwzględnia czasu dostawy.
 9. Zamówienia indywidualne realizowane są średnio do 14 dni roboczych. 
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia gdy Klient pomimo wezwania, nie uzupełnił kompletnie w terminie do 7 dni wymaganych informacji na temat zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów określone są w polskich złotych i są to ceny podane w wartości brutto uwzględniają podatek VAT oraz cło. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. 
 2. Każde zrealizowane i opłacone zamówienie potwierdzone jest dowodem zakupu.
 3. Klient może wybrać sposób następujące sposoby zapłaty:
 • płatność przy odbiorze,
 • płatność przelewem,
 • płatność internetowym kontem bankowym,
 • płatność DotPay
 • płatność „za pobraniem”.
 1. Wybór sposobu płatności wykonywany jest podczas składania zamówienia. 
 2. Płatność przelewem zwykłym winna być zrealizowana na numer konta bankowego:  90 1090 1102 0000 0001 3172 6617
 3. W przelewie należy uwzględnić numer zamówienia.
 4. W przypadku wybrania sposobu płatności – płatność za pomocą internetowego konta bankowego - opłaty dokonuje się po przejściu na strony internetowe Operatora płatności elektronicznych DotPay. Dane do przelewu uzupełniane są automatycznie przez system płatności. Produkty wysyłane są w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
 5. Produkty przy wyborze płatności „za pobraniem” wysyłane są do 24 h od momentu złożenia zamówienia.
 6. W przypadku braku opłaty za zamówienie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować złożone zamówienie. Informacje o anulowanie zamówienia Klient dostanie drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych. Cena zakupu po dokonaniu zmian w cenniku jest aktualne w momencie składania zamówienia. 
 8. Powyższe przepisy nie dotyczą produktów objętych promocjami oraz wysprzedażą, jeśli doszło do wyczerpania zapasów z tego tytułu. W takich przypadkach Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta o braku produktu na stanie sklepu. Klient w takiej sytuacji może nabyć produkt po aktualnej cenie produktu lub zrezygnować ze złożonego zamówienia.

§4. DOSTAWA

 1. Klient może zrealizować zamówienie poprzez:
 • odbiór osobisty zamówionych produktów – po wcześniejszym ustaleniu z konsultantem,
 • dostarczenie zakupionych produktów przez firmę kurierską, paczkomaty, Poczta Polska.
 1. Adres wysyłki zamówienia podany jest w momencie składania zamówienia przez kupującego.
 2. Koszt wysyłki ponosi kupujący.
 3. Koszty wysyłki ustalone są zgodnie z aktualnymi cennikami przewoźników. Koszt wysyłki uzależniony jest od parametrów zamówienia- jego wagi, wielkości. 
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przesyłkę wolna od wad i uszkodzeń.
 5. Kupujący jest zobowiązany do odebrania wysłanego zamówienia.
 6. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” , kupujący jest zobowiązany odebrać przesyłkę, brak informacji z rezygnacji jest niezgodny z regulaminem. Kupujący zostanie obciążony poniesionymi kosztami przez Sprzedawcę. 
 7. Kupujący ma prawo nie odebrać przesyłki w przypadku gdy należność jest niezgodna z umową sprzedaży lub gdy po otwarciu w obecności kuriera produkt będzie uszkodzony w wyniku transportu. 

§5. REKLAMACJA

 1. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia przesyłki dostarczonej przez kuriera, zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego - Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
 2. W przypadku uszkodzenia przesyłki, braku kompletności należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do reklamacji. 
 3. Zaleca się sprawdzenie przesyłki w obecności Kuriera- osoby dostarczającej przesyłkę. 
 4. W przypadku gdy produkt jest wadliwy, należy poinformować sprzedawcę o jego wadach w ciągu dwóch dni od daty zauważenia niezgodności. 
 5. Wniosek reklamacyjny winien zawierać opis wady produktu oraz datę jej powstania oraz żądania kupującego.
 6. Do wniosku reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupy lub jego kopię.
 7. Należy odesłać produkt wraz z wyżej wymienionymi dokumentami na adres Sklepu na własny koszt.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty poniesione przez Kupującego z tytułu wysyłki są zwracane.
 9. Reklamacje należy kierować na adres: GREEN TAB Adam Marczak, ul. Słowackiego 2, 80-257 Gdańsk

Wszelkie uzupełnienia oraz wątpliwości związane z procesem reklamacji zostaną rozpatrzone poprzez kontakt z Klientem przez biuro naszego Sklepu. Sklep wskaże zakres, który trzeba uzupełnić odnośnie wniosku reklamacyjnego.

 1. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację do 14 dniu od dnia złożenia reklamacji. Brak informacji na temat reklamacji po upłynięciu czasu skutkuje pozytywnym rozpatrzeniem wniosku reklamacyjnego zgodnie z kodeksem ustawy(Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice wynikające z ustawień monitora kupującego. 
 3. Reklamacje dotyczące sposobu zapłaty oraz realizacji obsługi płatności należy kierować bezpośrednio do Operatora płatności DotPay – zgodnie z jego regulaminem dostępnym na stronie internetowej.
 4. Przy wyborze płatności „ za pobraniem” wszelkie odstępstwa od umowy sprzedaży ponosi Kupujący. Wszelkie zmiany należy ustalić z Sprzedającym. Kupujący może nie odebrać przesyłki jedynie ze względu niezgodności z umową sprzedaży. W przypadku widocznych uszkodzeń zewnętrznych wynikających z transportu, należy je zgłosić w naszym Sklepie pod numer tel. : ……………………………………..
 5. Po dokonaniu płatności oraz pokwitowaniu odbioru przesyłki, Kupujący może sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przewoźnika - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Z racji, że nasze produkty w przeważnym stopniu wykonane są elementów szklanych oraz ceramicznych, produkty te podczas transportu mogą uleć zniszczeniu lub uszkodzeniu. Należy więc sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny. W przypadku gdy Klient nie sprawdzi produktu podczas odbioru, a zauważy wady wynikające z błędnego sposobu transportowania, reklamacja nie będzie uwzględniona.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot płatności zostanie wykonany w terminie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Kupującego.
 3. Powyższe uprawnienia nie przysługują gdy: został wcześniej poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy, gdy cena produkty uzależniona jest od wahań cen na rynku, niezależnymi od sprzedawcy oraz taki które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstępstwa od umowy. A także:

 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Aby odstąpić od umowy o którym mowa w punkcie pierwszym, należy złożyć pisemne oświadczenie za pomocą drogi mailowej lub pocztowej. Oświadczenie to należy złożyć do 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
 2. Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, bez oznak użytkowania wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie do 14 dni.
 3. Koszty związane z wysyłką produktu ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z produktu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać zwrot płatności oraz kosztów wysyłki do 14 dni w taki sam sposób jak było zrealizowane zamówienie.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób wysyłki, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy kosztów poniesionych przez niego dodatkowo.
 7. Zwroty wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą realizowane.
 8. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” , kupujący jest zobowiązany odebrać przesyłkę, brak informacji z rezygnacji jest niezgodny z regulaminem. Kupujący zostanie obciążony poniesionymi kosztami przez Sprzedawcę. 
 9. Kupujący ma prawo nie odebrać przesyłki w przypadku gdy należność jest niezgodna z umową sprzedaży lub gdy po otwarciu w obecności kuriera produkt będzie uszkodzony w wyniku transportu.
 10. Postanowienia wymienione w powyżej treści nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Nasza Firma gwarantuje Państwu pełną prywatność oraz bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

 1. Wszelkie dane osobowe, które Państwo przekazuje naszej firmie przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawnymi oraz zgodnie z zakresem udzielonym przez Klienta. Wszystko odbywa się zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe przechowywane są na naszych serwerach, są w pełni bezpieczne oraz dostęp do nich mają tylko uprawnieni do tego pracownicy.
 3. Każdy z Klientów w dowolnym momencie może zweryfikować, zmodyfikować lub usunąć swoje dane w bazie naszego sklepu. Dane nie są użyczane osobom trzecim, jedynie za zgodną Klienta lub na jego życzenie. Dane udostępniane są jedynie na podstawie prawa organów w związku z toczącymi się postępowaniami.
 4. Pliki cookies tzn. ciasteczka również zapisywane są na komputerach naszych Klientów poprzez nasz serwer. Pliki te dostarczają dane o aktywności naszych klientów. Dzięki temu możemy dopasować naszą ofertę do ich indywidualnych upodobań. Każdy z naszych klientów. W każdej chwili może zrezygnować z tej opcji, lecz może to się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z naszego Sklepu.
 5. Za wszelkie linki znajdujące się na naszej stronie do innych witryn internetowych, które nie są administrowane przez nasz Sklep, nie bierzemy odpowiedzialności za wchodzenie na nie oraz nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę prywatności Klienta naszego Sklepu. Klient korzysta z nich na własną odpowiedzialność. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności przed każdorazowym udostępnieniem swoich danych osobowych.
 6. Materiały reklamowe oraz promocyjne dostarczane są do naszych Klientów jedynie po wcześniejszym wyrażeniu przez nich zgody. Akceptacja wysłanego przez nas linka , uruchamia newsletter, który informuje o nowościach , promocjach oraz rabatach w naszym Sklepie internetowym.
 7. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta: +48 66 280 66 66.

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia jak i inne materiały wykorzystane na stronie internetowej Sklepu (w tym teksty, grafiki, logotypy) są własnością Sprzedawcy. Użyte zostały przez Sprzedawcę za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabrania się kopiować zdjęcia oraz materiały graficzne znajdujące się na stronie Sklepu, a także zakazuje udostępnianie ich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Zabrania się pobierać zdjęć w celach marketingowych lub handlowych.
 4. Wykorzystywanie materiałów bez zgody Sprzedawcy lub osoby posiadającej prawa autorskie do ww. materiałów jest niezgodne z prawem oraz może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Kupującemu w związku za niewywiązanie się z umowy, chyba że wystąpiły okoliczności za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu szkód oraz wysokość roszczeń nie może przewyższyć wartości zakupionego produktu. Nie dotyczy kupujących będących konsumentami zgodnie z kodeksem cywilnym (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:
 • uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji produktu, montażu, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania oraz transportu,
 • w skutek nieprzestrzegania zasad prawidłowego korzystania z produktu, korzystania niezgodnie z przeznaczeniem,
 • uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy kupującego,
 • uszkodzeń mechanicznych oraz wadami powstałymi z ich przyczyny,
 • uszkodzeń wynikających z wydarzeń losowych.
 1. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Kupujący.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę i utracone korzyści. Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty roszczeń odszkodowawczych na rzecz Kupującego. Powyższe nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).


Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania systemów transakcyjnych dostarczanych przez Spółkę DotPay. Wszelkie roszczenia związane z realizacją transakcji obsługiwanych przez DotPay należy kierować wyłącznie pod adresem Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. 
 2. Sprzedawca zobowiązuje się by przerwy techniczne oraz serwis odbywał się w godzinach nocnych oraz by ww. utrudnienia były szybko rozwiązywane.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą z życie nie wcześniej niż 7 dni po ogłoszonych ww. zmian. Zamówienia, które zostały zrealizowane/ złożone przed wejściem zmiany, będą realizowane zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi.
 4. Wszystkie sprawy będą realizowane w sposób polubowny oraz w obecności bezstronnych mediatorów. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu polubownie sprawę rozstrzygnie się za pomocą sądu właściwego dla siedziby sprzedawcy.
 5. Zapis pkt 4 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dla których właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 7 czerwca 2016 roku.